اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی و اجتناب شناختی در افراد افسرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد بجنورد

2 دکتری روان شناسی بالینی ، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 گروه علوم اجتماعی، روانشناسی و مشاوره، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

10.22038/jfmh.2024.76456.3098

چکیده

مقدمه: افسردگی یکی از اختلالات شایع روانشناسی در جامعه است. علی رقم درمان‌های متعدد این اختلال کماکان به عنوان یکی از چالش های درمانی روانشناسی باقی مانده است. یکی از روش های نوین توصیه شده برای افسردگی، روش‌های مبتنی بر ذهن آگاهی می‌باشد. تا کنون مطالعات جامعی در خصوص اثر بخشی و مکانیسم تاثیر ذهن آگاهی بر افسردگی منتشر نشده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر نشخوار فکری، اجتناب شناختی و تنظیم هیجانی در افراد افسرده بود.

مواد و روشها: این کارآزمایی بالینی بر روی مراجعه کنندگانی که با تشخیص افسردگی به کلینیک روان شناسی جهاد دانشگاهی مراجعه کردند انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (درمان ذهن آگاهی در 8 جلسه) و کنترل (بدون درمان) تقسیم شدند. پرسشنامه های افسردگی بک، سبک پاسخدهی نشخواری (RRS)، تنظیم شناختی (ERQ)، اجتناب شناختی (CAQ) و مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های روانیSCID-5CV برای تمامی شرکت کنندگان در ابتدا و انتهای مطالعه تکمیل شد.

نتایج: پس از کنترل اثر نمره پیش آزمون، میانگین نمرات نشخوار فکری (001/0>p) ، تنظیم هیجانی (001/0>p) و اجتناب شناختی (001/0>p) بین گروه آزمایش و کنترل اختلاف معناداری وجود داشت به این معنا که شدت اجتناب شناختی، تنظیم هیجانی و نشخوار فکری در شرکت کنندگان گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بهبود یافت.

نتیجه گیری: درمان ذهن آگاهی می توانددر درمان افسردگی به کار گرفته شود. این درمان از طریق کاهش نشخوار فکری و کمک به کنترل هیجانی و شناختی می‌تواند بر افسردگی و علایم آن اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات