طراحی، ساختار عاملی، اعتبار و پایایی مقیاس جدید نشانه های وسواسی- جبری مرتبط با همسر: پرسش نامه ای متمرکز بر فرهنگ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی ایران، تهران، بزرگراه خلیج فارس، جنب حرم امام

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد؛ تهران، بزرگراه خلیج فارس، جنب حرم امام، دانشگاه شاهد،

3 دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از مطالعه کنونی طراحی، ساختار عاملی، اعتبار و پایایی مقیاس بازنگری شده نشانه های وسواسی-جبری متمرکز بر همسر (PROCSI جدید) با توجه به فرهنگ ایرانی بود.

روش: نمونه آماری مشتمل بر 341 زوج محصل در دانشگاه های تهران بود که در سال تحصیلی 2019-2020 تحصیل می کردند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس های PROCSI جدید، مقیاس وسواسی-جبری بازنگری شده (OCI-R)، پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)، مقیاس سازگاری زوجین (DAS) و مقیاس باورهای ارتباطی (RBI)، ابزارهای پژوهش کنونی بودند.

نتایج: شاخص روایی محتوا (CVI) و نسبت روایی محتوا (CVR) مقیاس PROCSI جدید، مناسب بود. هم چنین، همبستگی منفی و معناداری بین همه خرده مقیاس ها و نمره کلی مقیاس PROCSI جدید با همه خرده مقیاس ها و نمره کلی DAS و همین طور همبستگی مثبت و معناداری میان خرده مقیاس ها و نمره کلی PROCSI جدید با خرده مقیاس ها و نمره کلی OBQ، OCI-R، RBI و DASS به دست آمد. علاوه بر این، مدل تک عاملی 28.41 درصد واریانس PROCSI جدید را نشان داد و شاخص Chi-Square/df مقیاس PROCSI جدید، بهتر از شاخص Chi-Square/df مقیاس اصلی به دست آمد. از سوی دیگر، شاخص CFI و RMSEA مقیاس اصلی بهتر از مقیاس PROCSI جدید بود. نتایج همبستگی آزمون- باز آزمون و آلفای کرونباخ پرسش نامه PROCSI جدید، به ترتیب 0.86 و 0.91 بود.

نتیجه گیری: به نظر می رسد مقیاس اصلی و مقیاس جدید PROCSI متفاوت از هم هستند و در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات