رابطه فعالیت سیستم مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی ویژگیهای شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان

چکیده

چکیده

مقدمه: اضطراب به منزله بخشی از زندگی انسـان مـدرن، در همـه افـراد در حـد متوسـط وجـود دارد و بـه

عنوان پاسخی انطباقی به محرکهای محیطی تلقی میشـود.لذا مطالعه حاضز با هدف بررسیرابطه فعالیت

سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی ویژگیهای شخصیتی انجام شد.

روش کار: جامعـه موردمطالعه را کلیه دانشجویان دانشگاههای شهر زاهدان در فاصله زمانی زمستان

سال 1399تا بهار 1400 تشکیل میدهند. کـه از ایـن میـان، تعداد371نفر از دانشجویان مقاطع مختلف

از کاردانی تا دکتری به صورت روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسـترس (هدفمند) انتخاب شدند.

ودر نهایت به3 پرسشنامه ، پنج عاملی جکسون، پرسش نامه حساسیت اضطرابی ریس و پترسون،

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی (NEO-FFI ) پاسخ دادند.

یافته ها: نتایج نشان داد که سیستم فعالساز رفتاری تاثیری بر حساسیت اضطرابی ندارد 0۵/0p>.

همچنین بین سیستم بازداری رفتار و نیز سیستم جنگ،گریز و انجماد وحساسیت اضطرابی رابطه منفی

معنی دار وجود داردبه ترتیب 0۵/0 p< و (01/0 p< . و از طرفی یافته هانشان داد که در بعد روان

رنجور خویی وهر سه مولفه سیستم مغزی رفتاری رابطه وجود دارد 0۵/0 p<. و درابعاد بازبودن

تجربه و وجدان در سیستم فعالساز و باز داری رفتاری رابطه معنی داری وجود دارد 0۵/0 p>

کلیدواژه‌ها

موضوعات