تدوین بسته والدگری اجتماعی شدن هیجانات و ارزیابی اثربخشی آن بر احساس کفایت در مادران دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری درونی‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه روانشناسی و کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: مشکلات رفتاری از جمله مشکلاتی هستند که باعث ایجاد چالش‌هایی در جنبه‌های مختلف زندگی فرد، از جمله مدرسه، کار و به خصوص خانواده می‌شود. همچنین یکی از عوامل موثر در ایجاد و تعدیل این مشکلات، رکن خانواده می‌باشد. لذا این پژوهش با هدف تدوین بسته والدگری اجتماعی کردن هیجانات و ارزیابی اثربخشی آن بر احساس کفایت والدینی دانش‌آموزان دختر 7 تا 10 ساله با مشکلات رفتاری درونی‌شده انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر اکتشافی و با ماهیتی کیفی‌_کمی میباشد. بخش کیفی شامل تدوین بسته‌ی آموزشی با روش تحلیل مضمون بود و به صورت 6 مفهوم اصلی واکنش حمایت‌گرایانه به هیجانات کودک، فلسفه فراهیجانی والدین، تعاملات هیجان‌محور خانوادگی، ایجاد شایستگی هیجانی کودک ، آموزش تنظیم هیجانات و واکنش غیرحمایت‌گرایانه والدین به هیجانات کودک در 8 جلسه ارائه گشت. بخش کمی شامل طرح پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه مادران دارای کودک 7 الی 10 سال که در سال تحصیلی 1398-1397 در شهر اصفهان مشغول به تحصیل هستند، بود. سپس به وسیله پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ( فرم والد) از بین آن‌ها دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری انتخاب و والدین آن‌ها را به دو گروه 15 نفر آزمایش( آموزش اجتماعی شدن هیجانات) و 15 نفر کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه‌‌ی احساس کفایت والدینی به عنوان پیش و پس‌آزمون اتخاذ گردید. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند

یافته‌ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای آن است که آموزش اجتماعی کردن هیجانات توانسته به طور معناداری باعث افزایش احساس کفایت والدین از نقش خود شود(p<0/001).

کلیدواژه‌ها

موضوعات