بهبود وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD): یک مطالعه مورد منفرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی ایران، تهران، بزرگراه خلیج فارس، جنب حرم امام

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد؛ تهران، بزرگراه خلیج فارس، جنب حرم امام، دانشگاه شاهد،

3 عضو هییت علمی گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف از مطالعه کنونی ارزیابی اثربخشی پروتکل تلفیق یافته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) اختلال OCD و درمان ACT تاثیر گذار بر بافت ارتباطی زوجین، بر وسواس ارتباطی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) می باشد. روش: مطالعه کنونی به عنوان یک مطالعه مورد منفرد با خط پایه چند گانه برای اثربخشی پروتکل تلفیق یافته ACT اختلال OCD و ACT زوج درمانی بر بهبود ROCD زوجین ایرانی می باشد. نمونه مطالعه کنونی دانشجویان متاهل محصل در دانشگاه های تهران در سال 2019 بودند که تشخیص ROCD دریافت کرده بودند. در درمان تلفیق یافته ACT اختلال OCD و زوج درمانی، 2 بیمار؛ در درمان ACT اختلال OCD، 2 بیمار و در درمان ACT زوج درمانی 2 بیمار شرکت کردند که به طور تصادفی در این درمان ها گنجانده شدند. نتایج: نمرات میانه، میانگین و طراز نسبی و مطلق شرکت کنندگان از مرحله خط پایه تا مرحله درمان در هر دو پرسش نامه PROCSI و ROCI کاهش یافت. هم چنین، به استثنای آزمودنی 5 و 6، سایر شرکت کنندگان تغییرات باثباتی را از خط پایه تا مرحله درمان در هر دو پرسش نامه نشان دادند. نمرات MBLR و RCI افرادی که درمان تلفیق یافته ACT را دریافت کرده بودند، نسبت به افرادی که سایر اشکال درمان ACT را دریافت کرده بودند، وضعیت بهتری را نشان داد. نتیجه گیری: درمان تلفیق یافته ACT اختلال OCD و زوج درمانی، نسبت به سایر اشکال درمان ACT این تحقیق، بیشترین تاثیر را در کاهش نمرات PROCD و ROCI جدید نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات