اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی ایران، تهران، بزرگراه خلیج فارس، جنب حرم امام

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد؛ تهران، بزرگراه خلیج فارس، جنب حرم امام، دانشگاه شاهد،

3 دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

چکیده

هدف: اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD)، اخیرا در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. اختلال ROCD، اختلال ناتوان کننده ای هست که تاثیرات منفی زیادی بر زندگی زوجین بر جای می گذارد. سوال پژوهش کنونی این بود که نشانه ها، علل و پیامدهای اختلال ROCD در نمونه ای از فرهنگ ایرانی چگونه است؟ روش ها: در پژوهش کنونی، 47 فرد مشکوک به اختلال ROCD مورد مصاحبه کیفی قرار گرفتند. نسخه پژهشی مصاحبه ساختاریافته بالینی برای DSM-5 (SCID-5-RV)، ابزار مطالعه کنونی بود. نتایج: نتایج نشان داد که اختلال ROCD نتیجه سه مقوله‌ی افکار تکرار شونده راجع به ویژگی های همسر، افکار تکرار شونده راجع به همسر و رفتارهای تکراری راجع به همسر است. فاکتورهای زیربنایی عبارت بود از باورهای وسواسی، شرایط محیطی و اختلالات دیگر، و فاکتورهای آشکارساز عبارت بودند از موقعیت های محرک محیطی و افکار یا تصاویر ذهنی. پیامدهای کوتاه مدت، تفکر، هیجان و رفتار خاص را در بر گرفت؛ و پیامدهای طولانی مدت، تاثیر بر همسر فرد و نشانه های افسردگی و پرخاشگری را شامل شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، می توان گفت بر اساس چهارچوب DSM-5، ROCD نوعی از اختلال OCD با تم ارتباطی به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات