نویسنده = Mohammad Reza Shaeiri
Obsession improvement in female patients with relationship obsessive compulsive disorder: A single subject study

دوره 24، شماره 4، مرداد و شهریور 1401، صفحه 241-251

10.22038/jfmh.2022.20769

Soheila Ghomian؛ Mohammad Reza Shaeiri؛ Hojjatollah Farahani