نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ایران بررسی وضعیت بهداشت روانی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان مازندران در سال 1385 [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 55-65]
 • اسیدهای چرب امگا-3 بررسی تاثیرافزودن اسید های چرب امگا-3 به رژیم درمانی ضد جنون بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر علائم مثبت و منفی [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 63-70]
 • اسکیزوفرنی بررسی تاثیرافزودن اسید های چرب امگا-3 به رژیم درمانی ضد جنون بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر علائم مثبت و منفی [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 63-70]
 • اضطراب بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 44-56]
 • اضطراب بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بردلبستگی مادران [دوره 9، شماره 33، 1386، صفحه 25-32]
 • اضطراب رایانه بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 44-56]

ب

 • بتا تالاسمی ماژور بررسی وضعیت بهداشت روانی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان مازندران در سال 1385 [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 55-65]
 • بهداشت روانی بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 61-66]

پ

 • پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی در دانشجویان [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 75-80]

ت

ج

 • جنبه های روان پزشکی بررسی وضعیت بهداشت روانی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان مازندران در سال 1385 [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 55-65]

خ

 • خودسوزی تاثیر مداخله در سطح جامعه بر پیشگیری از خودسوزی [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 63-75]
 • خودکشی تاثیر مداخله در سطح جامعه بر پیشگیری از خودسوزی [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 63-75]

د

 • داروهای اعصاب و روان بررسی عوامل مرتبط با مصرف داروهای اعصاب و روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1386 [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 33-55]
 • دانشجو بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 61-66]
 • دانشجویان بررسی رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی در دانشجویان [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 75-80]
 • دانشجویان بررسی عوامل مرتبط با مصرف داروهای اعصاب و روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1386 [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 33-55]
 • دلبستگی بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بردلبستگی مادران [دوره 9، شماره 33، 1386، صفحه 25-32]
 • دوره بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 61-66]

ر

 • رشته و پیشرفت تحصیلی بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 61-66]
 • روابط آسیب زا بررسی اثر بخشی آموزش روابط سالم با رویکرد یادگیری اجتماعی بر افزایش آگاهی دختران از روابط آسیب زای دختران و پسران [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 99-105]
 • روابط دختر و پسر بررسی اثر بخشی آموزش روابط سالم با رویکرد یادگیری اجتماعی بر افزایش آگاهی دختران از روابط آسیب زای دختران و پسران [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 99-105]
 • روابط سالم بررسی اثر بخشی آموزش روابط سالم با رویکرد یادگیری اجتماعی بر افزایش آگاهی دختران از روابط آسیب زای دختران و پسران [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 99-105]

ز

 • زاهدان بررسی عوامل مرتبط با مصرف داروهای اعصاب و روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1386 [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 33-55]

س

 • سال بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 61-66]
 • سرپل ذهاب تاثیر مداخله در سطح جامعه بر پیشگیری از خودسوزی [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 63-75]
 • سزارین بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بردلبستگی مادران [دوره 9، شماره 33، 1386، صفحه 25-32]
 • سنوات بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 61-66]

ع

 • علائم مثبت بررسی تاثیرافزودن اسید های چرب امگا-3 به رژیم درمانی ضد جنون بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر علائم مثبت و منفی [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 63-70]
 • علائم منفی بررسی تاثیرافزودن اسید های چرب امگا-3 به رژیم درمانی ضد جنون بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر علائم مثبت و منفی [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 63-70]

گ

 • گیلان غرب تاثیر مداخله در سطح جامعه بر پیشگیری از خودسوزی [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 63-75]

م

 • مطالعه توصیفی- مقطعی بررسی وضعیت بهداشت روانی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان مازندران در سال 1385 [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 55-65]

و

 • وضعیت تأهل و سکونت بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی [دوره 9، شماره 34، 1386، صفحه 61-66]

ه

 • هوش بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 44-56]
 • هوش هیجانی بررسی رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی در دانشجویان [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 75-80]
 • هوش هیجانی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 44-56]