نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اپلیکیشن بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 375-381]
 • اختلالات شناختی بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 375-381]
 • اختلال افسردگی اساسی مقایسه نیمرخ انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران اختلال وسواسی-اجباری، افسردگی اساسی و گروه سالم [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 161-170]
 • اختلال وسواسی-اجباری مقایسه نیمرخ انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران اختلال وسواسی-اجباری، افسردگی اساسی و گروه سالم [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 161-170]
 • اختلال وسواسی جبری ارتباطی اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 397-408]
 • ایدز مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 225-232]
 • ایدز استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 305-315]
 • ارتباط روابط ساختاری باورهای ارتباطی با تعهد زناشویی: نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 109-121]
 • استرس اثربخشی مدیریت استرس شناختی- رفتاری مبتنی بر گروه بر علائم جسمی و رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 131-139]
 • استرس ادراک شده اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 155-160]
 • اسکیزوفرنی اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 409-415]
 • اضطراب سلامت بررسی رابطه میان اضطراب سلامت کووید-19 و مشارکت هنگام همه گیری ویروس در مردم ایران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 341-347]
 • اضطراب مرگ ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 171-180]
 • اعتیاد بررسی اثربخشی آموزش رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیادپذیری، خودبازداری و خطرپذیری دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 241-249]
 • اعتباریابی ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 181-189]
 • اعتماد بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 367-374]
 • افسردگی بررسی عوامل موثر بر خودکشی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 99-108]
 • افسردگی مقایسه ی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش ماتریکس با درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر افسردگی وکیفیت زندگی دانشجویان افسرده [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 201-209]
 • افسردگی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 285-298]
 • اقدام مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 317-322]
 • ایگو تدوین مدل ساختاری برای تبیین بهزیستی روان شناختی بر مبنای نیرومندی ایگو و ابعاد منفی نگرش به زمان [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 191-199]
 • الگوی روانی-اجتماعی مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر الگوی روانی-اجتماعی شک و تردید با درمان شناختی-رفتاری، بر شک و تردید در اختلال وسواس-اجبار در پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 331-340]
 • امنیت بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 367-374]
 • انعطاف پذیری شناختی بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری بر شدت درد با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 425-431]
 • انگ استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 305-315]

ب

 • باور روابط ساختاری باورهای ارتباطی با تعهد زناشویی: نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 109-121]
 • بی سرپرست مقایسه مشکلات و نقاط قوت نوجوانان تک والدینی، بی سرپرست و عادی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 123-130]
 • بیمار استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 305-315]
 • بهزیستی بررسی تغییرات بهزیستی در خلال مداخله شناختی مبتنی بر حضور ذهن(MBCT) در یک نمونه غیر بالینی: یک مطالعه فرایندی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 383-395]
 • بهزیستی روانشناختی رابطه علّی صفات شخصیت و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی کاری ازطریق میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 433-442]
 • بهزیستی روان شناختی تدوین مدل ساختاری برای تبیین بهزیستی روان شناختی بر مبنای نیرومندی ایگو و ابعاد منفی نگرش به زمان [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 191-199]

پ

 • پایایی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس مقیاس ذهنی سازی در دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 233-240]
 • پارافیلیا تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 75-90]
 • پدوفیلیا تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 75-90]
 • پردازش احساسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 155-160]
 • پرستاران رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 91-97]
 • پرستاران بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 149-153]
 • پرستاران تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر بهبود تاب‌آوری در شرایط کرونا با نقش میانجی همدلی بین پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 349-357]
 • پزشکی قانونی بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 219-224]
 • پیش بینی کننده پیش بینی ‌کننده‌های رضایت زناشویی: مطالعه موردی کرمانشاه و همدان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 251-265]

ت

 • تاب آوری اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 443-451]
 • تاب‌آوری تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر بهبود تاب‌آوری در شرایط کرونا با نقش میانجی همدلی بین پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 349-357]
 • تاب‌آوری اثربخشی لگو درمانی بر تاب‌آوری کودکان تیزهوش [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 359-366]
 • تحمل پریشانی اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 443-451]
 • تردید مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر الگوی روانی-اجتماعی شک و تردید با درمان شناختی-رفتاری، بر شک و تردید در اختلال وسواس-اجبار در پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 331-340]
 • ترس از کرونا ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 171-180]
 • تیزهوش اثربخشی لگو درمانی بر تاب‌آوری کودکان تیزهوش [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 359-366]
 • تصویربرداری عصبی تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 75-90]
 • تعارضات زناشویی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 285-298]
 • تعهد زناشویی روابط ساختاری باورهای ارتباطی با تعهد زناشویی: نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 109-121]
 • تکانشگری مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 417-424]
 • تک والدینی مقایسه مشکلات و نقاط قوت نوجوانان تک والدینی، بی سرپرست و عادی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 123-130]
 • تمایز یافتگی بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 367-374]
 • تمرکززدایی بررسی تغییرات بهزیستی در خلال مداخله شناختی مبتنی بر حضور ذهن(MBCT) در یک نمونه غیر بالینی: یک مطالعه فرایندی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 383-395]
 • تئاتردرمانی اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 409-415]

چ

 • چاقی اثربخشی مدیریت استرس شناختی- رفتاری مبتنی بر گروه بر علائم جسمی و رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 131-139]
 • چاقی مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 417-424]

ح

 • حافظه کاری مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 417-424]
 • حمایت اجتماعی رابطه علّی صفات شخصیت و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی کاری ازطریق میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 433-442]

خ

 • خشونت ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 181-189]
 • خطرپذیری بررسی اثربخشی آموزش رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیادپذیری، خودبازداری و خطرپذیری دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 241-249]
 • خلق و خو کدام متغیر قدرت پیش بینی بیشتر رویاهای ترسناک را دارد؟ نشخوار فکری، خلق و خو، سبکهای دلبستگی، و یا روابط خانوادگی؟ [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 211-218]
 • خودبازداری بررسی اثربخشی آموزش رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیادپذیری، خودبازداری و خطرپذیری دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 241-249]
 • خودکشی بررسی عوامل موثر بر خودکشی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 99-108]
 • خودکشی بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 299-304]
 • خودکشی مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 317-322]

د

 • دانشجویان بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 141-147]
 • دانشجویان روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس مقیاس ذهنی سازی در دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 233-240]
 • درد مزمن بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری بر شدت درد با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 425-431]
 • درک لذت بررسی تغییرات بهزیستی در خلال مداخله شناختی مبتنی بر حضور ذهن(MBCT) در یک نمونه غیر بالینی: یک مطالعه فرایندی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 383-395]
 • درمان پذیرش و تعهد مقایسه ی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش ماتریکس با درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر افسردگی وکیفیت زندگی دانشجویان افسرده [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 201-209]
 • درمان پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 285-298]
 • درمان رفتاری مقایسه ی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش ماتریکس با درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر افسردگی وکیفیت زندگی دانشجویان افسرده [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 201-209]
 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی مدیریت استرس شناختی- رفتاری مبتنی بر گروه بر علائم جسمی و رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 131-139]
 • درمان شناختی رفتاری مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 267-271]
 • درمان شناختی رفتاری مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر الگوی روانی-اجتماعی شک و تردید با درمان شناختی-رفتاری، بر شک و تردید در اختلال وسواس-اجبار در پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 331-340]
 • درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 155-160]

ذ

 • ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 267-271]
 • ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 225-232]
 • ذهنی سازی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس مقیاس ذهنی سازی در دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 233-240]

ر

 • رضایت اثربخشی مدیریت استرس شناختی- رفتاری مبتنی بر گروه بر علائم جسمی و رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 131-139]
 • رضایت جنسی مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 267-271]
 • رضایت زناشویی پیش بینی ‌کننده‌های رضایت زناشویی: مطالعه موردی کرمانشاه و همدان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 251-265]
 • رضایت شغلی بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 149-153]
 • رفتار بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 299-304]
 • رفتار برنامه ریزی شده بررسی اثربخشی آموزش رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیادپذیری، خودبازداری و خطرپذیری دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 241-249]
 • رفتارهای پرخطر بررسی عوامل موثر بر خودکشی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 99-108]
 • روایی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس مقیاس ذهنی سازی در دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 233-240]
 • روابط خانوادگی کدام متغیر قدرت پیش بینی بیشتر رویاهای ترسناک را دارد؟ نشخوار فکری، خلق و خو، سبکهای دلبستگی، و یا روابط خانوادگی؟ [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 211-218]
 • روان پزشکی بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 299-304]
 • رویاهای ترسناک کدام متغیر قدرت پیش بینی بیشتر رویاهای ترسناک را دارد؟ نشخوار فکری، خلق و خو، سبکهای دلبستگی، و یا روابط خانوادگی؟ [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 211-218]

ز

 • زندگی کاری رابطه علّی صفات شخصیت و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی کاری ازطریق میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 433-442]
 • زوجین پیش بینی ‌کننده‌های رضایت زناشویی: مطالعه موردی کرمانشاه و همدان [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 251-265]

س

 • ساخت ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 181-189]
 • سادیسم تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 75-90]
 • سازگاری اجتماعی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 285-298]
 • سبک‌های دلبستگی کدام متغیر قدرت پیش بینی بیشتر رویاهای ترسناک را دارد؟ نشخوار فکری، خلق و خو، سبکهای دلبستگی، و یا روابط خانوادگی؟ [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 211-218]
 • سرطان پستان اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 155-160]
 • سرمایه روانشناختی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 155-160]
 • سرمایه روان‌شناختی تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر بهبود تاب‌آوری در شرایط کرونا با نقش میانجی همدلی بین پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 349-357]
 • سیستم بازداری رفتاری ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 171-180]
 • سلامت روانی تدوین مدل ساختاری برای تبیین بهزیستی روان شناختی بر مبنای نیرومندی ایگو و ابعاد منفی نگرش به زمان [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 191-199]
 • سلول CD4 مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 225-232]

ش

 • شخصیت بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 141-147]
 • شدت بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری بر شدت درد با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 425-431]
 • شفقت مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 285-298]
 • شناخت مقایسه نیمرخ انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران اختلال وسواسی-اجباری، افسردگی اساسی و گروه سالم [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 161-170]

ص

 • صفات شخصیت رابطه علّی صفات شخصیت و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی کاری ازطریق میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 433-442]
 • صمیمیت زناشویی بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 367-374]

ط

 • طرحواره درمانی اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 443-451]
 • طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 323-329]

ع

 • عاطفه اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 409-415]
 • علائم بدنی اثربخشی مدیریت استرس شناختی- رفتاری مبتنی بر گروه بر علائم جسمی و رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 131-139]
 • عملکرد اجرایی مقایسه نیمرخ انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران اختلال وسواسی-اجباری، افسردگی اساسی و گروه سالم [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 161-170]

ف

 • فرسودگی بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 149-153]
 • فرهنگ اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 397-408]
 • فشار بار مراقبتی بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 375-381]
 • فعالیت سیستم مغزی رفتاری بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری بر شدت درد با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 425-431]

ک

 • کیفیت خواب رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 91-97]
 • کیفیت زندگی رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 91-97]
 • کیفیت زندگی مقایسه ی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش ماتریکس با درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر افسردگی وکیفیت زندگی دانشجویان افسرده [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 201-209]
 • کم توان ذهنی اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 443-451]
 • کووید 19 بررسی رابطه میان اضطراب سلامت کووید-19 و مشارکت هنگام همه گیری ویروس در مردم ایران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 341-347]

گ

 • گوشی هوشمند بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 141-147]

ل

 • لگو درمانی اثربخشی لگو درمانی بر تاب‌آوری کودکان تیزهوش [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 359-366]

م

 • مادران اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 443-451]
 • مازوخیسم تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 75-90]
 • مداخله شناختی مبتنی بر حضورذهن بررسی تغییرات بهزیستی در خلال مداخله شناختی مبتنی بر حضور ذهن(MBCT) در یک نمونه غیر بالینی: یک مطالعه فرایندی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 383-395]
 • مشارکت بررسی رابطه میان اضطراب سلامت کووید-19 و مشارکت هنگام همه گیری ویروس در مردم ایران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 341-347]
 • مشکلات سلوک مقایسه مشکلات و نقاط قوت نوجوانان تک والدینی، بی سرپرست و عادی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 123-130]
 • معنویت درمانی مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 225-232]
 • مقابله استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 305-315]
 • مقابله مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 317-322]
 • مقیاس ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 181-189]
 • مهارتهای ارتباطی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 323-329]
 • مهارتهای بین فردی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 323-329]

ن

 • نارضایتی جنسیتی بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 219-224]
 • نشانه اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 397-408]
 • نشخوار فکری کدام متغیر قدرت پیش بینی بیشتر رویاهای ترسناک را دارد؟ نشخوار فکری، خلق و خو، سبکهای دلبستگی، و یا روابط خانوادگی؟ [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 211-218]
 • نگرش به زمان تدوین مدل ساختاری برای تبیین بهزیستی روان شناختی بر مبنای نیرومندی ایگو و ابعاد منفی نگرش به زمان [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 191-199]
 • نوجوانان مقایسه مشکلات و نقاط قوت نوجوانان تک والدینی، بی سرپرست و عادی [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 123-130]

و

 • واژینیسموس مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس [دوره 23، شماره 4، 1399-1400، صفحه 267-271]
 • ویروس نقص ایمنی انسانی استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 305-315]

ه

 • همدلی تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر بهبود تاب‌آوری در شرایط کرونا با نقش میانجی همدلی بین پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1399-1400، صفحه 349-357]
 • همه گیری شناسی بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی [دوره 23، شماره 3، 1399-1400، صفحه 219-224]
 • هوش هیجانی بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1399-1400، صفحه 149-153]
 • هوش هیجانی اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 23، شماره 6، 1399-1400، صفحه 409-415]