نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش مثبت نگر اثربخشی مداخله‌آموزش مثبت‌نگر بر شادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 379-386]

ا

 • اجتناب تجربه‌ای بررسی ارتباط اجتناب تجربه‌ای و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان: نقش میانجی‌ سبک‌های تنظیم هیجان [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 191-198]
 • اجتناب تجربه‌ای بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y) [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 293-301]
 • اختلال اضطراب اجتماعی همبسته های فرهنگی اختلال اضطراب اجتماعی در جمعیت ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 203-219]
 • اختلال شخصیت نمایشی اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانه ها، شدت طرحواره های ناسازگار اولیه، تاییدخواهی و تصور از خود مبتلایان به اختلال شخصیت نمایشی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 387-397]
 • اختلال وسواسی جبری ارتباطی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسش‌نامه وسواسی جبری متمرکز بر همسر (PROCSI) ؛ پرسش نامه ای برای سنجش اختلال وسواسی جبری ارتباطی [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 303-314]
 • ارتباط ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 141-146]
 • ارزش تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روان‌شناختی و ارزش‌های انسانی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • استرس اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب تکلیف شب دانش‌آموزان [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 95-100]
 • استرس بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس بر اساس ذهن‌آگاهی در کاهش نگرانی بیمارگونه [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 323-333]
 • اسکیزوفرنیا بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 153-161]
 • اسکیزوفرنیا تاثیر بازدید منزل بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 283-291]
 • اضطراب بررسی رابطه تیپ شخصیتیD درپیش‌بینی حساسیت به تقویت و اضطراب پنهان دانشجویان [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 33-41]
 • اضطراب افسردگی و اضطراب در کودکان دچار صرع: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 61-66]
 • اضطراب اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب تکلیف شب دانش‌آموزان [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 95-100]
 • اضطراب بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 147-152]
 • اضطراب بررسی ارتباط اضطراب، افسردگی و رویدادهای استرس زای زندگی با کهیر مزمن ایدیوپاتیک [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 185-189]
 • اضطراب ارزیابی مدل رابطه علّی ذهن‌آگاهی با اضطراب و افسردگی با میانجیگری سرگردانی ذهنی خود به خودی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 241-248]
 • اضطراب نقش ویژگی‌های برون گرایی و درون گرایی در رابطه بین اضطراب دختران با سبک‌های فرزند پروری والدین [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 249-258]
 • اضطراب بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 411-416]
 • اضطراب زیرآستانه مفهوم شناسی اضطراب زیرآستانه ( اضطراب غیر بالینی) : روش «تئوری داده بنیاد» [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 369-377]
 • اعتیاد بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد شهر مشهد [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 53-59]
 • اعتیاد ارتباط بین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند و سلامت روان دانشجویان‌ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 67-70]
 • اعتیاد بررسی ارتباط اجتناب تجربه‌ای و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان: نقش میانجی‌ سبک‌های تنظیم هیجان [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 191-198]
 • اعتیاد تعیین سهم مولفه‌های کیفیت زندگی و شادکامی در پیش‌ بینی تاب‌آوری افراد معتاد ترک کرده [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 315-321]
 • اعتیاد به اینترنت نقش هیجان‌خواهی و سیستم‌های مغزی-رفتاری در ابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 87-93]
 • اعتیاد به اینترنت بررسی رابطه احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 169-172]
 • اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی شیوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و رابطۀ آن با افسردگی، اضطراب و استرس در میان کاربران اینترنت در ایران [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 349-357]
 • اعتبار ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی هوش شخصی در نمونه‌ی دانشجویان ایرانی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 25-32]
 • افسردگی افسردگی و اضطراب در کودکان دچار صرع: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 61-66]
 • افسردگی بررسی ارتباط اضطراب، افسردگی و رویدادهای استرس زای زندگی با کهیر مزمن ایدیوپاتیک [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 185-189]
 • افسردگی ارزیابی مدل رابطه علّی ذهن‌آگاهی با اضطراب و افسردگی با میانجیگری سرگردانی ذهنی خود به خودی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 241-248]
 • افسردگی شیوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و رابطۀ آن با افسردگی، اضطراب و استرس در میان کاربران اینترنت در ایران [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 349-357]
 • افسردگی اثربخشی مداخله‌آموزش مثبت‌نگر بر شادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 379-386]
 • افسردگی بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر کنش‌های اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی پس از سکته مغزی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 399-409]
 • الگوهای مرضی خوردن پیش‌بینی الگوهای مرضی خوردن بر اساس روابط موضوعی اولیه و سازمان‌یافتگی شخصیت [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 71-80]
 • اینترنت شیوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و رابطۀ آن با افسردگی، اضطراب و استرس در میان کاربران اینترنت در ایران [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 349-357]
 • انعطاف پذیری شناختی نقش آسیب‌های شناختی در رفتار جنسی پرخطر مردان با سوء مصرف مزمن مت آمفتامین [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 359-367]
 • انعطاف‌ناپذیری روان شناختی بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y) [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 293-301]
 • اهمال کاری نقش واسطه‌ای شرم و گناه در رابطه‌ی شفقتِ خود و اهمال کاری تحصیلی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 233-239]
 • اوتیسم بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین و بروز اوتیسم [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 81-85]

ب

 • بازدید منزل تاثیر بازدید منزل بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 283-291]
 • باور همبسته های فرهنگی اختلال اضطراب اجتماعی در جمعیت ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 203-219]
 • بدتنظیمی هیجانی بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 199-202]
 • برون گرایی نقش ویژگی‌های برون گرایی و درون گرایی در رابطه بین اضطراب دختران با سبک‌های فرزند پروری والدین [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 249-258]
 • بیمارستان روان‌پزشکی اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی کارکنان بیمارستان آموزشی روان‌پزشکی ابن سینای مشهد [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 341-348]
 • بهزیستی روان‌شناختی ارتباط ابعاد بهزیستی روان‌شناختی با رضایت از زندگی و خودتنظیمی [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 135-140]

پ

 • پرخاشگری بررسی تاثیر فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 163-168]
 • پرخاشگری ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 259-263]
 • پرستاران بررسی سلامت روان در بین پرستاران بیمارستان شهدای لنجان [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 335-339]
 • پرسش‌نامه وسواسی جبری متمرکز بر همسر ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسش‌نامه وسواسی جبری متمرکز بر همسر (PROCSI) ؛ پرسش نامه ای برای سنجش اختلال وسواسی جبری ارتباطی [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 303-314]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی الگوهای مرضی خوردن بر اساس روابط موضوعی اولیه و سازمان‌یافتگی شخصیت [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 71-80]
 • پیشرفت تحصیلی اثربخشی مداخله‌آموزش مثبت‌نگر بر شادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 379-386]
 • پیشگیری اولیه مفهوم شناسی اضطراب زیرآستانه ( اضطراب غیر بالینی) : روش «تئوری داده بنیاد» [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 369-377]

ت

 • تاب آوری تعیین سهم مولفه‌های کیفیت زندگی و شادکامی در پیش‌ بینی تاب‌آوری افراد معتاد ترک کرده [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 315-321]
 • تاهل تعیین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شخصیت صلح‌مدار: با نگاهی به تفاوت‌های جنسیتی و وضعیت تاهل [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 11-24]
 • تیپ شخصیتی D بررسی رابطه تیپ شخصیتیD درپیش‌بینی حساسیت به تقویت و اضطراب پنهان دانشجویان [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 33-41]
 • تحلیل عاملی استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 221-231]
 • تحمل آشفتگی بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 199-202]
 • ترس اجتماعی بررسی میزان ترس اجتماعی در دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با هوش هیجانی [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 275-282]
 • تصور از خود اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانه ها، شدت طرحواره های ناسازگار اولیه، تاییدخواهی و تصور از خود مبتلایان به اختلال شخصیت نمایشی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 387-397]
 • تکانشگری مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 121-127]
 • تکلیف اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب تکلیف شب دانش‌آموزان [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 95-100]
 • تنظیم هیجان بررسی ارتباط اجتناب تجربه‌ای و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان: نقش میانجی‌ سبک‌های تنظیم هیجان [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 191-198]
 • تنهایی بررسی رابطه احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 169-172]
 • توجه پیوسته نقش آسیب‌های شناختی در رفتار جنسی پرخطر مردان با سوء مصرف مزمن مت آمفتامین [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 359-367]

ج

 • جنسیت تعیین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شخصیت صلح‌مدار: با نگاهی به تفاوت‌های جنسیتی و وضعیت تاهل [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 11-24]
 • جوانان بررسی رابطه احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 169-172]

ح

 • حساسیت بررسی رابطه تیپ شخصیتیD درپیش‌بینی حساسیت به تقویت و اضطراب پنهان دانشجویان [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 33-41]

خ

 • خشم ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 259-263]
 • خشونت مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت‌آمیز دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 173-184]
 • خودتنظیمی ارتباط ابعاد بهزیستی روان‌شناختی با رضایت از زندگی و خودتنظیمی [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 135-140]
 • خودتنظیمی بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 147-152]
 • خودکارآمدی تاثیر بازدید منزل بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 283-291]
 • خودکنترلی مقایسه هوش معنوی،خودکنترلی ومکانیسم های دفاعی در دختران و پسران [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 101-107]

د

 • دانش مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دانش و نگرش جنسی در زوجین متقاضی طلاق و عادی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 3-9]
 • دانش ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 141-146]
 • دانش‌آموزان اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب تکلیف شب دانش‌آموزان [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 95-100]
 • دانش‌آموزان بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 147-152]
 • دانشجو ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 259-263]
 • دانشجویان نقش هیجان‌خواهی و سیستم‌های مغزی-رفتاری در ابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 87-93]
 • دانشجویان نقش واسطه‌ای شرم و گناه در رابطه‌ی شفقتِ خود و اهمال کاری تحصیلی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 233-239]
 • دانشجویان پرستاری ارتباط بین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند و سلامت روان دانشجویان‌ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 67-70]
 • دانشجویان پزشکی بررسی میزان ترس اجتماعی در دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با هوش هیجانی [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 275-282]
 • درمانگر بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد شهر مشهد [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 53-59]
 • درون گرایی نقش ویژگی‌های برون گرایی و درون گرایی در رابطه بین اضطراب دختران با سبک‌های فرزند پروری والدین [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 249-258]
 • دین استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 221-231]

ذ

 • ذهن آگاهی بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس بر اساس ذهن‌آگاهی در کاهش نگرانی بیمارگونه [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 323-333]
 • ذهن‌آگاهی ارزیابی مدل رابطه علّی ذهن‌آگاهی با اضطراب و افسردگی با میانجیگری سرگردانی ذهنی خود به خودی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 241-248]

ر

 • رابطه مادر-کودک ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 141-146]
 • رضایت از زندگی ارتباط ابعاد بهزیستی روان‌شناختی با رضایت از زندگی و خودتنظیمی [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 135-140]
 • رضایت از زندگی بررسی مقایسه‌ای سلامت روان و رضایت از زندگی زنان شاغل و غیرشاغل [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 129-133]
 • رضایت زناشویی نقش هوش هیجانی و رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی زنان: مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • رفتار جنسی پرخطر نقش آسیب‌های شناختی در رفتار جنسی پرخطر مردان با سوء مصرف مزمن مت آمفتامین [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 359-367]
 • رقابت بررسی تاثیر فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 163-168]
 • روایی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی هوش شخصی در نمونه‌ی دانشجویان ایرانی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 25-32]
 • روان‌درمانی بدنی بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر کنش‌های اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی پس از سکته مغزی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 399-409]
 • روان‌شناسی تعارض تعیین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شخصیت صلح‌مدار: با نگاهی به تفاوت‌های جنسیتی و وضعیت تاهل [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 11-24]
 • رویدادهای استرس زای زندگی بررسی ارتباط اضطراب، افسردگی و رویدادهای استرس زای زندگی با کهیر مزمن ایدیوپاتیک [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 185-189]

ز

 • زنان بررسی مقایسه‌ای سلامت روان و رضایت از زندگی زنان شاغل و غیرشاغل [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 129-133]
 • زوجین مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دانش و نگرش جنسی در زوجین متقاضی طلاق و عادی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 3-9]

س

 • ساختار عاملی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسش‌نامه وسواسی جبری متمرکز بر همسر (PROCSI) ؛ پرسش نامه ای برای سنجش اختلال وسواسی جبری ارتباطی [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 303-314]
 • سبک دلبستگی مقایسه قدرت پیش‌بینی‌کنندگی کارکرد خانواده و سبک دلبستگی در پیش‌بینی اختلالات رفتاری برونی‌سازی کودکان [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 265-277]
 • سرگردانی ذهنی ارزیابی مدل رابطه علّی ذهن‌آگاهی با اضطراب و افسردگی با میانجیگری سرگردانی ذهنی خود به خودی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 241-248]
 • سرمایه روان‌شناختی تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روان‌شناختی و ارزش‌های انسانی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • سیستم‌های مغزی-رفتاری نقش هیجان‌خواهی و سیستم‌های مغزی-رفتاری در ابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 87-93]
 • سکته مغزی بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر کنش‌های اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی پس از سکته مغزی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 399-409]
 • سیگاری مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 121-127]
 • سلامت روان ارتباط بین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند و سلامت روان دانشجویان‌ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 67-70]
 • سلامت روان بررسی مقایسه‌ای سلامت روان و رضایت از زندگی زنان شاغل و غیرشاغل [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 129-133]
 • سلامت روان بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 147-152]
 • سلامت روان استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 221-231]
 • سلامت روان بررسی سلامت روان در بین پرستاران بیمارستان شهدای لنجان [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 335-339]
 • سلامت روان مفهوم شناسی اضطراب زیرآستانه ( اضطراب غیر بالینی) : روش «تئوری داده بنیاد» [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 369-377]
 • سوءمصرف مت آمفتامین نقش آسیب‌های شناختی در رفتار جنسی پرخطر مردان با سوء مصرف مزمن مت آمفتامین [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 359-367]

ش

 • شادکامی تعیین سهم مولفه‌های کیفیت زندگی و شادکامی در پیش‌ بینی تاب‌آوری افراد معتاد ترک کرده [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 315-321]
 • شادکامی اثربخشی مداخله‌آموزش مثبت‌نگر بر شادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 379-386]
 • شاغل بررسی مقایسه‌ای سلامت روان و رضایت از زندگی زنان شاغل و غیرشاغل [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 129-133]
 • شخصیت تعیین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شخصیت صلح‌مدار: با نگاهی به تفاوت‌های جنسیتی و وضعیت تاهل [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 11-24]
 • شخصیت پیش‌بینی الگوهای مرضی خوردن بر اساس روابط موضوعی اولیه و سازمان‌یافتگی شخصیت [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 71-80]
 • شرم نقش واسطه‌ای شرم و گناه در رابطه‌ی شفقتِ خود و اهمال کاری تحصیلی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 233-239]
 • شفقت نقش واسطه‌ای شرم و گناه در رابطه‌ی شفقتِ خود و اهمال کاری تحصیلی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 233-239]
 • شناخت مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت‌آمیز دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 173-184]

ص

 • صرع افسردگی و اضطراب در کودکان دچار صرع: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 61-66]
 • صلح تعیین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شخصیت صلح‌مدار: با نگاهی به تفاوت‌های جنسیتی و وضعیت تاهل [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 11-24]

ط

 • طرحواره درمانی اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانه ها، شدت طرحواره های ناسازگار اولیه، تاییدخواهی و تصور از خود مبتلایان به اختلال شخصیت نمایشی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 387-397]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دانش و نگرش جنسی در زوجین متقاضی طلاق و عادی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 3-9]
 • طلاق مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دانش و نگرش جنسی در زوجین متقاضی طلاق و عادی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 3-9]

ع

 • عاطفه مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت‌آمیز دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 173-184]
 • علایم روان پریشی بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 153-161]
 • عملکرد خانواده مقایسه قدرت پیش‌بینی‌کنندگی کارکرد خانواده و سبک دلبستگی در پیش‌بینی اختلالات رفتاری برونی‌سازی کودکان [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 265-277]
 • عوامل فراتشخیصی بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 153-161]

غ

 • غربالگری بررسی رابطه تیپ شخصیتیD درپیش‌بینی حساسیت به تقویت و اضطراب پنهان دانشجویان [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 33-41]
 • غیر کلامی ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 141-146]

ف

 • فرزند پروری نقش ویژگی‌های برون گرایی و درون گرایی در رابطه بین اضطراب دختران با سبک‌های فرزند پروری والدین [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 249-258]
 • فعالیت بدنی ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 259-263]

ک

 • کارکنان اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی کارکنان بیمارستان آموزشی روان‌پزشکی ابن سینای مشهد [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 341-348]
 • کیفیت خواب بررسی رابطه احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 169-172]
 • کیفیت زندگی نقش هوش هیجانی و رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی زنان: مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • کیفیت‌زندگی تعیین سهم مولفه‌های کیفیت زندگی و شادکامی در پیش‌ بینی تاب‌آوری افراد معتاد ترک کرده [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 315-321]
 • کنترل اجرایی نقش آسیب‌های شناختی در رفتار جنسی پرخطر مردان با سوء مصرف مزمن مت آمفتامین [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 359-367]
 • کنش‌های اجرایی بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر کنش‌های اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی پس از سکته مغزی [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 399-409]
 • کهیر مزمن ایدیوپاتیک بررسی ارتباط اضطراب، افسردگی و رویدادهای استرس زای زندگی با کهیر مزمن ایدیوپاتیک [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 185-189]
 • کودک افسردگی و اضطراب در کودکان دچار صرع: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 61-66]
 • کودک بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 411-416]
 • کودکان مقایسه قدرت پیش‌بینی‌کنندگی کارکرد خانواده و سبک دلبستگی در پیش‌بینی اختلالات رفتاری برونی‌سازی کودکان [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 265-277]
 • کودکان بررسی تاثیر فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 163-168]

گ

 • گروه‌درمانی تلفیقی اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی کارکنان بیمارستان آموزشی روان‌پزشکی ابن سینای مشهد [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 341-348]
 • گناه نقش واسطه‌ای شرم و گناه در رابطه‌ی شفقتِ خود و اهمال کاری تحصیلی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 233-239]
 • گوشی هوشمند ارتباط بین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند و سلامت روان دانشجویان‌ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 67-70]

م

 • مادر بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 411-416]
 • مشخصات جمعیت شناختی بررسی سلامت روان در بین پرستاران بیمارستان شهدای لنجان [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 335-339]
 • مشکلات رفتاری مقایسه قدرت پیش‌بینی‌کنندگی کارکرد خانواده و سبک دلبستگی در پیش‌بینی اختلالات رفتاری برونی‌سازی کودکان [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 265-277]
 • مصاحبه همبسته های فرهنگی اختلال اضطراب اجتماعی در جمعیت ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 203-219]
 • معنای زندگی تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روان‌شناختی و ارزش‌های انسانی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • معنویت گرایی استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 221-231]
 • مکانیسم دفاعی مقایسه هوش معنوی،خودکنترلی ومکانیسم های دفاعی در دختران و پسران [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 101-107]
 • مهارت‌های اجتماعی مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت‌آمیز دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 173-184]
 • مهارت‌های شناختی اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب تکلیف شب دانش‌آموزان [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 95-100]
 • مولتیپل اسکلروزیس بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 199-202]

ن

 • نیاز تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روان‌شناختی و ارزش‌های انسانی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • نیازهای آموزشی بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد شهر مشهد [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 53-59]
 • نشانگان بالینی اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی کارکنان بیمارستان آموزشی روان‌پزشکی ابن سینای مشهد [دوره 21، شماره 6، 1397-1398، صفحه 341-348]
 • نگرانی بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس بر اساس ذهن‌آگاهی در کاهش نگرانی بیمارگونه [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 323-333]
 • نگرش جنسی مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دانش و نگرش جنسی در زوجین متقاضی طلاق و عادی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 3-9]
 • نمود فرهنگی همبسته های فرهنگی اختلال اضطراب اجتماعی در جمعیت ایرانی: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 203-219]
 • نوجوان بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y) [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 293-301]
 • نوجوانان مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت‌آمیز دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 173-184]

و

 • والدین بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین و بروز اوتیسم [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 81-85]
 • ورزش بررسی تاثیر فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 163-168]
 • ورزش ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی [دوره 21، شماره 4، 1397-1398، صفحه 259-263]
 • ویژگی‌های روان سنجی بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y) [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 293-301]
 • ویژگی های شخصیتی مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 121-127]
 • وضعیت اقتصادی-اجتماعی بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین و بروز اوتیسم [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 81-85]

ه

 • هیجان بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا [دوره 21، شماره 3، 1397-1398، صفحه 153-161]
 • هیجان‌خواهی نقش هیجان‌خواهی و سیستم‌های مغزی-رفتاری در ابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 87-93]
 • هوش شخصی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی هوش شخصی در نمونه‌ی دانشجویان ایرانی [دوره 21، شماره 1، 1397-1398، صفحه 25-32]
 • هوش معنوی مقایسه هوش معنوی،خودکنترلی ومکانیسم های دفاعی در دختران و پسران [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 101-107]
 • هوش هیجانی نقش هوش هیجانی و رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی زنان: مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 21، شماره 2، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • هوش هیجانی بررسی میزان ترس اجتماعی در دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با هوش هیجانی [دوره 21، شماره 5، 1397-1398، صفحه 275-282]