نویسنده = Soheila Ghomian
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 26، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 133-139

10.22038/JFMH.2024.62173.2971

Soheila Ghomian؛ Samira Masoumian؛ Ali Asghar Asghari Nezhad Farid؛ Masoud Hashemi؛ Sima Pur Akbari


Obsession improvement in female patients with relationship obsessive compulsive disorder: A single subject study

دوره 24، شماره 4، مرداد و شهریور 1401، صفحه 241-251

10.22038/jfmh.2022.20769

Soheila Ghomian؛ Mohammad Reza Shaeiri؛ Hojjatollah Farahani