دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1386 
1. بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بردلبستگی مادران

صفحه 25-32

سعید فرح بخش؛ سیمین غلامرضایی؛ ایرج نیک پی