دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398 
2. بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

صفحه 246-250

ادریس اعظمی؛ فاطمه دهقان؛ شیما پرندین؛ گلاره جلیلی؛ محسن رضایی


4. استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی

صفحه 280-287

محمد خدایاری فرد؛ احمد منصوری؛ محمدعلی بشارت؛ مسعود غلامعلی لواسانی