دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 82-157 (تابستان 92) 
5. رابطه ی سبک خودگویی و مشکلات عاطفی در دانشجویان

صفحه 118-126

خدیجه علوی؛ لیلا امیرپور؛ مرتضی مدرس غروی