موضوعات = روان پزشکی قانونی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین منشور حقوق بیماران روان‌پزشکی در ایران

دوره 20، شماره 6، مهر و آبان 1397، صفحه 382-394

مرضیه عماری؛ آرش قدوسی