نویسنده = شعرباف شاعر، مینو
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط ابعاد بهزیستی روان‌شناختی با رضایت از زندگی و خودتنظیمی

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 160-166

مینو شعرباف شاعر