نویسنده = ایمانیان، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رضایت از زندگی و ارزیابی فایده بر نگرش به پول در بین دانشجویان

دوره 19، شماره 5، مرداد و شهریور 1396، صفحه 408-413

محبوبه برند؛ مسعود ایمانیان