نویسنده = برزگر بفرویی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی نگرانی بارداری بر اساس خودافشایی هیجانی و خودنظم‌دهی هیجانی

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1397، صفحه 252-262

خدیجه عابدینی؛ کاظم برزگر بفرویی