نویسنده = رضایی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. موارد اختلال خلقی دو قطبی بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه: ارزیابی 15 ساله (94-1380)

دوره 19، شماره 5، مرداد و شهریور 1396، صفحه 414-417

منصور رضایی؛ شرمین رحمانی؛ سید رضا هاشمی؛ وحید فرنیا