نویسنده = بیجاری، منیبا
تعداد مقالات: 1
1. شیوع رفتارهای پرخاشگری در جمعیت عمومی شهر مشهد، ایران، 1393

دوره 18، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 139-144

ویدا وکیلی؛ احمدرضا ظریفیان؛ فائزه موحدیان فر؛ منیبا بیجاری؛ ملیحه ضیائی