نویسنده = بهنام وشانی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کارآموزی روان‌پرستاری بر مهارت همدلی با بیمار دانشجویان پرستاری

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 349-355

الهام لشگری؛ سعید واقعی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی