نویسنده = امیدوار، آسیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و رضایت جنسی در زنان شاغل دانشگاه های فردوسی مشهد و شیراز

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 192-196

سید سپهر هاشمیان؛ شادی شایان؛ آسیه امیدوار؛ مرتضی مدرس غروی