نویسنده = بساک نژاد، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی بین سبک های مقابله ی اجتناب شناختی رفتاری و اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 85-287

سودابه بساک نژاد؛ فرزانه هومن؛ محمدعلی قاسمی نژاد