نویسنده = رحیمیان بوگر، اسحق
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار و پایایی مقیاس ترسیمی سرزندگی کودکان 6 تا 12 سال

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 252-260

منیژه فیروزی؛ اسحق رحیمیان بوگر