نویسنده = شریف، فرخنده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی با تن آرامی بر دلبستگی مادر با جنین و نوزاد در مادران نخست-باردار

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 142-9

منیره طوسی؛ مرضیه اکبرزاده؛ نجف زارع؛ فرخنده شریف