نویسنده = شاره، حسین
تعداد مقالات: 4
4. رابطه ی ساختار انگیزشی با باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 172-87

حسین شاره؛ هما عربلین