نویسنده = اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 141-149

کسری شریفی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ایمان الله بیگدلی