نویسنده = رحیمیان بوگر، اسحق
تعداد مقالات: 1
1. پروفایل شخصیتی بیماران وابسته به مت آمفتامین بر اساس آزمون رورشاخ

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 192-199

نگین انباری میبدی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر