نویسنده = آقایوسفی، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر خوش‌بینی سرشتی بر سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 13-302

حسن شفیعی؛ علی رضا آقایوسفی