نویسنده = جانبازی، شهریار
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اپیدمیولوژی موارد خودسوزی موفق پذیرش شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (سال 1383)

دوره 8، شماره 30، خرداد و تیر 1385، صفحه 23-35

علیرضا احمدی؛ شهریار جانبازی؛ زهرا لقایی؛ عباس احمدی؛ عمران داوری نژاد؛ محمد باقر حیدری