نویسنده = سیرتی نیر، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح بهداشت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 8، شماره 32، آذر و دی 1385، صفحه 141-148

مرتضی خاقانی زاده؛ مسعود سیرتی نیر؛ فتانه عبدی؛ حسین کاویانی