نویسنده = ابراهیمی، امرا.
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش سنج دینی

دوره 10، شماره 38، خرداد و تیر 1387، صفحه 107-116

امرا... ابراهیمی