نویسنده = ثمری، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی در دانشجویان

دوره 9، شماره 36، آذر و دی 1386، صفحه 75-80

علی اکبر ثمری