نویسنده = رئیس السادات، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط اضطراب با فیسور آنال

دوره 11، شماره 41، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 69-73

محمدعلی رئیس السادات