نویسنده = رهبر، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کیفیت زندگی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی IVF)) و زنان بارور

دوره 20، شماره 6، مهر و آبان 1397، صفحه 465-412

معصومه علیزاده؛ طیبه رهبر؛ بهمن اکبری