نویسنده = پیرمرادی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روان‌شناختی و ارزش‌های انسانی

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 51-62

فرزانه پیرمرادی؛ حمزه احمدیان؛ جهانگیر کرمی؛ یحیی یاراحمدی