نویسنده = رضوی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر مدل شناختی - رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری دو ماهه

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 335-345

حسین صمدی؛ هادی گورکی؛ رضا بیدکی؛ جلال دهقانی زاده؛ سید حسین رضوی؛ زهرا افکاری شهرستانی