نویسنده = تاجیک زاده، فخری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی ادراک درد، راهبردهای مقابله با درد و خودکارآمدی درد در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 159-163

مریم قضایی؛ فخری تاجیک زاده؛ راضیه صادقی؛ لیلی رمضان ساعتچی