نویسنده = شاه‌وردی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین هوش هیجانی و نرخ بروز آسیب در ورزشکاران نخبه رشته‌های رزمی

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 356-361

محمدمهدی کوهستانی اردو محله؛ مصطفی شاه‌وردی؛ حسن غرایاق زندی