طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی‌ربط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: برنامه درسی معنوی به‌معنای القای معنویت از طریق محتوا و برنامه‌های درسی است. این برنامه درسی علاوه بر منطقی بارآوردن دانش‌آموزان، دست یافتن آنان به احساس عمیق‌تر و پربارتر را فراهم می‌کند. این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی‌ربط انجام گرفته است.
روش­کار: در این پژوهش با توجه به مبانی نظری موضوع تحقیق، به شناسایی ویژگی‌های مطلوب چهار عنصر (هدف، محتوا، اجرا و ارزشیابی) در برنامه درسی مطالعات اجتماعی و ارایه الگو پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی استان گیلان (45 متخصص و 8641 معلم) در سال تحصیلی 95 ـ 1394 بود که متخصصان به شیوه نمونه‌گیری تمام‌شماری و 360 معلم با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسش­نامه­ای محقق­ساخته بود که روایی آن طبق نظر متخصصان برنامه درسی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (86/0) تأیید شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل شدند.
یافته­ها: الگوی پیشنهادی برای برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان دوران ابتدایی مطلوب بوده است. همچنین، بین دیدگاه این دو گروه در مورد میزان مطلوب بودن الگوی پیشنهادی تفاوت معناداری گزارش نشده است (05/0P>).
  نتیجه­گیری: بنا بر نتایج، می‌توان از الگوی مطلوب برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی برای پرورش معنویت در دانش‌آموزان دبستانی استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات