اثرایمن‌سازی در برابر استرس بر اضطراب حالتی ناجیان غریق زن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برخی از مشاغل از جمله ناجیان غریق به دلیل ماهیت کار در زمره­ی مشاغل پراسترس جای می­گیرند، هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثرآموزش ایمن­سازی در برابر استرس بر اضطراب حالتی و عملکرد ناجیان غریق زن بوده است.
روش­کار: این تحقیق مداخله­ای با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه شاهد بود. جامعه­ی آماری آن را  ناجیان غریق زن فعال 25-30 ساله­ی شهر اصفهان تشکیل می­دادند. 30 ناجی به­ صورت در دسترس و هدفمند از جامعه­ی مورد نظر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. گروه آزمون، به مدت 6 جلسه 90 دقیقه­ای در کلاس آموزش گروهی ایمن­سازی در برابر استرس شرکت کردند و در نهایت از هر دو گروه پس­آزمون به عمل آمد و داده­ها با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد آموزش ایمن­سازی، اضطراب شناختی و جسمانی را به ­طور معنی­داری کاهش داده و باعث ارتقای اعتماد به نفس و عملکرد ناجیان شده است (001/0P<).
  نتیجه­گیری: آموزش ایمن­سازی در برابر استرس، اضطراب شناختی و جسمانی را کاهش داده و باعث ارتقای اعتماد به­ نفس می­شود. لذا، شرکت در کلاس­های ایمن­سازی در برابر استرس برای کاهش اضطراب ناجیان غریق توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها