مقایسه‌ی رابطه‌ میان طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، ساز و کار‌های دفاعی و تیپ شخصیتی D درافراد دارای دلبستگی ایمن و ناایمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار دانشکده روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: سبک‌های دلبستگی، تعیین‌کننده‌ی قواعد عاطفی، شناختی و راهبردهایی هستند که واکنش‌های هیجانی را در افراد و روابط بین شخصی هدایت می‌کنند. هدف از این پژوهش، مقایسه‌ی رابطه میان طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، ساز و کارهای دفاعی و تیپ شخصیتی D در افراد دارای دلبستگی ایمن و ناایمن بود. 
روش‌کار: جهت انجام این پژوهش همبستگی، نمونه‌ای به حجم 240 نفر از مراجعه‌کنند‌گان به کلینیک روان‌شناسی دلفی واقع در شهر تهران در سال 1393، به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌های ساز و کار‌های دفاعی (DSQ-40)، سبک‌های دلبستگی بزرگسالان (AAS)، تیپ شخصیتی D و طرح‌واره‌ی ناسازگار اولیه استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که رابطه‌ی بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و ساز و کار‌های دفاعی در افراد دارای دلبستگی ایمن و ناایمن با یکدیگر، متفاوت است. هم‌چنین رابطه‌ی بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تیپ شخصیتی D در افراد دارای دلبستگی ایمن و ناایمن و رابطه‌ی بین ساز و کار‌های دفاعی و تیپ شخصیتی D در افراد دارای دلبستگی ایمن و ناایمن با یکدیگر، متفاوت است (01/0P<).
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت دلبستگی در توسعه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و اثرات این طرح‌واره‌ها و ساز و کار‌های دفاعی در آسیب‌شناسی شخصیت، توجه به کارکردهای شناختی و دلبستگی می‌تواند به فرایند درمان کمک کند.

کلیدواژه‌ها