غربالگری اختلالات روان‌پزشکی در میان بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت استان خراسان رضوی در سال 1393

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسنده

کارشناسی ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی بهورزان، به عنوان پرسنل شاغل در محیطی‌ترین سطح خدمات بهداشتی، زیربنای خدمات بهداشتی اولیه در ایران می‌باشد.
روش‌کار: پژوهش حاضر با هدف غربالگری اختلالات روان‌پزشکی در میان 1013 نفر از  بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392 انجام شد.ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌ی نود سئوالی (SCL-90) بود که  یکی از پراستفاده‌ترین ابزار تشخیص روان‌پزشکی است. جهت تحلیل داده‌های آماری از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. برای توصیف داده‌ها از نمودارها و جداول آماری و برای تحلیل از تست مجذور خی  استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، 6/91 درصد از بهورزان، سالم و 2/3 درصد دارای اختلال و 2/5 درصد دارای مشکل و اختلال جدی می‌باشند. بیشترین میانگین نمره در حیطه‌ی وسواس (22/1) و کمترین میانگین مربوط به حیطه‌ی ترس مرضی (5/0) تعیین گردید. شایع‌ترین اختلال به ترتیب شکایت جسمانی، وسواس–اجبار و افسردگی تعیین گردید. شیوع اختلال در زنان بیشتر از مردان (01/0P<) و در گروه‌های سنی 35 تا 44 سال بیشتر از سایر گروه‌ها می‌باشد. شیوع اختلالات روانی بر حسب وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سابقه و شهرستان، تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، توجه به سلامت روانی بهورزان به خصوص در گروه‌های جنسی و سنی خاص، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها