تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلالات طیف اوتیسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد مدعو دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: با وجود توانمندی‌ها و قابلیت‌های فن‌آوری و اثرات مثبت آن در کمیت و کیفیت یاددهی و یادگیری، متاسفانه حوزه‌ی آموزش دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه، به دور از تحولات رخ داده قرار گرفته است و نیازمند توجه جدی در این زمینه می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال طیف اوتیسم در درس ریاضی بود.
روش‌کار: در این کارآزمایی بالینی در سال 92-1391 انجام شد. آزمودنی‌ها 30  نفر از دانش‌آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم در شهر تهران می‌باشند که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. قبل از شروع مطالعه، تمام آزمودنی ها با آزمون محقق‌ساخته یادگیری ارزیابی شدند. سپس در گروه آزمون، ابتدا معلم درس خود را در مفاهیم مورد نظر (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) به طور کامل به دانش‌آموزان ارایه داد و از بازی رایانه‌ای به عنوان مکملی برای مفهوم آموزش استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کواریانس) به منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل نتایج با استفاده تحلیل کواریانس نشان داد که پس از آموزش تفاوت معنی‌داری در یادگیری گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد ایجاد شده است (001/0 P≥).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که استفاده از بازی رایانه‌ای آموزشی به عنوان مکمل آموزش در درس ریاضی باعث افزایش یادگیری دانش‌آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم می‌شود لذا پیشنهاد می‌شود که در آموزش مفاهیم ریاضی از فن‌آوری‌های نوین آموزشی به خصوص بازی‌های رایانه‌ای در کنار شیوه‌ی سنتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها