اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر اضطراب اجتماعی، سوگیری تعبیر و روابط بین فردی نوجوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر واقعیت‌درمانی به شیوه‌ی گروهی بر علایم اضطراب اجتماعی، سوگیری تعبیر و روابط بین فردی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی نهم تحصیلی انجام شد.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش بالینی شامل تمام دانش‌آموزان دختر پایه‌ی نهم شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 95-94 بود که از این تعداد بر اساس نمره‌ی پرسش‌نامه‌های اضطراب اجتماعی نوجوانان، تفسیر منفی پیامدهای اجتماعی و روابط بین فردی در پیش‌آزمون 24 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند که به ‌طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون تحت واقعیت‌درمانی به شیوه‌ی گروهی قرار گرفت و گروه شاهد، هیچ‌گونه درمانی دریافت نکرد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که نمرات اضطراب اجتماعی و سوگیری تعبیر و روابط بین فردی در گروه آزمون نسبت به شاهد، تغییر معنی‌داری داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که آموزش واقعیت‌درمانی به شیوه‌ی گروهی بر اضطراب اجتماعی، سوگیری تعبیر و روابط بین فردی نوجوانان، موثر باشد.

کلیدواژه‌ها