اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت استرس بر تحمل ابهام نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 گروه روان‌شناسی بالینی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت استرس بر تحمل ابهام (نمره‌ی کل و هفت مولفه‌ی آن) نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست انجام شد.
روش‌کار: این پژوهش بالینی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه شاهد اجرا شد. جامعه‌ی آماری شامل تمام نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر مشهد بودند که از میان آن‌ها 30 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) جایگزین شدند. برای گردآوری اطلاعات  از پرسش‌نامه‌ی تحمل ابهام احمدپور مبارکه استفاده شد. گروه آزمون در 12 جلسه‌ی 100 دقیقه‌ای، در برنامه‌ی آموزش مهارت مدیریت استرس شرکت کردند، در حالی که گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته‌ها: آموزش گروهی مهارت مدیریت استرس بر تحمل ابهام (نمره کل و پنج مولفه از هفت مولفه‌ی آن) نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست تاثیر مثبت و معنی‌دار داشته اما تاثیر این آموزش بر دو مولفه‌ی اجتناب از ابهام زیبایی‌شناختی و اجتناب از بی‌نظمی، از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است.
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد آموزش گروهی مهارت مدیریت استرس بر تحمل ابهام نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست موثر است.

کلیدواژه‌ها