تاثیر روش آموزش غیرخطی بر تبحر حرکتی و عزت‌نفس دختران چاق بیش‌فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

10.22038/jfmh.2020.16474

چکیده

مقدمه: چاقی و بیش‌فعالی با بیماری‌های گوناگونی مرتبط هستند و تلاش برای کاهش مشکلات ناشی از آنها اهمیت دارد. هدف این پژوهش تأثیر مداخلات مهارت‌های حرکتی بنیادی به روش غیرخطی بر تبحر حرکتی و عزت‌نفس دختران چاق بیش‌فعال شهر تهران بود.
 روش کار: در این پژوهش بیست دختر چاق بیش‌فعال از شهر تهران در تابستان 1397 به روش در دسترس انتخاب و به‌ صورت هدفمند و براساس نمرات پیش‌آزمون به گروه‌های شاهد و آزمایش تقسیم شدند. برای تعیین چاقی از نمودارهای سازمان بهداشت جهانی، برای تعیین بیش‌فعالی از مقیاس کاپویل و پرونده سلامت کودک با نظر پزشک متخصص، برای سنجش عزت‌نفس از آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت و برای ارزیابی تبحر حرکتی از آزمون برونینکس اوزرتسکی-دو استفاده گردید. گروه آزمون به مدت نه هفته هر هفته دو جلسه به مدت یک ساعت تمرین کردند. مداخلات حرکتی شامل پرش با توپ، جهیدن، گام بلند، پرش درجا، ضربه با پا، لی‌لی، گرفتن، دویدن و پرتاب از بالای شانه بود؛ که به روش غیرخطی انجام می‌شد. گروه شاهد در این مدت فعالیت‌های معمول خود را انجام داد. داده ها با آزمونهای آماری توصیفی، تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، مداخلات منتخب حرکتی در مقایسه با گروه شاهد تأثیر معناداری بر عزت‌نفس (00/0P=،300/52F=) و تبحر حرکتی (008/0P=، 021/9F=) داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مداخلات به روش غیرخطی بر کاهش مشکلات کودکان چاق بیش‌فعال مؤثر است. این موضوع تأییدی بر نقش فعالیت بدنی به روش اکتشافی بر کاهش مشکلات افراد چاق و بیش‌فعال می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها