بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس بر اساس ذهن‌آگاهی در کاهش نگرانی بیمارگونه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22038/jfmh.2019.14813

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی در کاهش نگرانی بیمارگونه جمعیت غیربالینی است.
روش کار: جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی در تمام دانشکده های دانشگاه شاهد می باشد. پس از انتخاب شرکت کنندگان واجد شرایط، افراد در دو گروه درمان کاهش استرس براساس ذهن آگاهی(11 نفر) و گروه شاهد (9 نفر) قرار گرفتند. اعضای گروه آزمون به مدت دو ماه (هشت جلسه) در دوره درمانی که در دانشکده انسانی دانشگاه شاهد برگزار شد،  شرکت کردند، در حالی که گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکردند. پرسشنامه ی نگرانی ایالت پنسیلوانیا و خرده مقیاس فرانگرانی از آزمون افکار اضطرابی ولز، قبل و بعد از آموزش به شرکت کنندگان هر دو گروه داده شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون مقایسه دو گروه یومن ویتنی و آزمون ویلکاکسون و از طریق نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
یافته­ها: الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی منجر به کاهش سطح نگرانی بیمارگونه  (05/0>p) و فرانگرانی (05/0>p) در گروه آزمون نسبت به شاهد شده است. هم چنین با مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون، پیگیری 1 و پیگیری 2 در متغیرهای نگرانی بیمارگونه و فرانگرانی، تفاوت های مشاهده شده معنادار است (05/0>p).
نتیجه­گیری: براساس نتایج، درمان کاهش استرس براساس ذهن آگاهی در کاهش نگرانی بیمارگونه موثر می باشد و می توان الگوی یاد شده را با رعایت احتیاط های بالینی در مراکز درمانی به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها