بررسی رابطه احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آراد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران

چکیده

مقدمه: اعتیاد اینترنتی، به عنوان یک مشکل بهداشتی که منجر به اختلاللات روانی و جسمی میگردد در بین جوانان افزایش یافته است.  این مطالعه با هدف ببرسی رابطه بین احساس تنهایی و وابستگی به اینترنت با کیفیت خواب جوانان انجام گردید. 
روش کار: در این مطالعه توصیفی-همبستگی، 50 دانشجوی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1394-95 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام به صورت در دسترس انتخاب گردیدند. این افراد پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت، کیفیت خواب پیتزبورگ و احساسی تنهایی UCLA را تکمیل نمودند. داده ها با کمک امار توصیفی و استنباطی تحلیل گردیدند. 
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و کیفیت خواب نامناسب ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد. چنین رابطه ای بین احساس تنهایی و کیفیت خواب نیز مشاهده گردید. همچنین احساس تنهایی قادر به پیش بینی کیفیت خواب بوده و میتواند 13 درصد تغییرات در کیفیت خواب را تبیین نماید.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی میتوانند بر کیفیت خواب دانشجویان تاثیر منفی بگذارند.

کلیدواژه‌ها