مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:تکانشگری خصوصاً در دانشجویان سیگاری، یکی از مولفه های روانشناختی برای برای رقتارهای پرخطر در آینده است.        پژوهش حاضر با هدف مقایسه تکانشگری و ویژگی های شخصیتی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری انجام شد.
روش کار: این پژوهش، توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مرد ساکن در خوابگاه های دانشگاه رازی مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی1395-1394 بود. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری در دسترس استفاده شد و نمونه ای به حجم 600 نفر انتخاب گردید (400 نفر از دانشجویان به عنوان افراد سیگاری و 200 نفر غیر سیگاری در نظر گرفته شدند).رضایت آگاهانه برای انجام پژوهش از  شرکت کنندگان اخذ شد.پیشنهاده و پایان نامه جهت انجام در گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه تایید شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شخصیتی کلونینجر (پرسشنامه سرشت و منش TCI)، مقیاس تکانشگری بارات  (BIS-11)، پرسشنامه تحمل تعدیل شده فاگرسترام (mFTQ) و آزمون خطرپذیری بادکنکی (لجویز  و همکاران، 2003) استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آزمون‌ تحلیل ممیز و نیز با کمک نرم افزار22  SPSS- انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که افراد سیگاری با وابستگی بالا و پایین و افـراد غیرسـیگاری در مولفه های تکانشگری حرکتی و وابستگی به پاداش و همچنین در بی تصمیمی و نوجویی به طور معنی داری در سطح 05/0>P با یکدیگر متفاوتند.
نتیجه گیری: بنابراین میتوان از طریق مولفه هایی چون تکانشگری حرکتی، وابستگی به پاداش، بی تصمیمی و نوجویی بین افراد سیگاری با وابستگی کم و زیاد و افراد غیرسیگاری تمایز قائل شد.

کلیدواژه‌ها